MEMUR GİH SINIFI (Özel Hizmet Tazminatı)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun KISIM - II: SINIFLANDIRMA bölümünün TESİS EDİLEN SINIFLAR başlığı altında Devlet Memurları sınıflara ayrılmışlardır. Bu sınıflar;

1- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI

2- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

3- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

4- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI

5- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

6- DİN HİZMETLERİ SINIFI

7- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

8- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

9- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI

10- MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

olarak belirlenmiştir.

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde bulunan I SAYILI CETVEL (İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı) ve II SAYILI CETVEL (Özel Hizmet Tazminatı) de yukarıda bahsedilen Hizmet Sınıflarına göre Devlet Memurlarının zam ve tazminatları düzenlenmiştir. Bu zam ve tazminatlar düzenlenir iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ait Kadrolarda öğrenim durumu dikkate alınmayarak “Kadro/Unvan” esasına göre düzenleme yapılırken diğer Sınıflandırmalarda “Akademik Kariyer” dikkate alınmış ve sınıflandırma Akademik Kariyer ve Hizmet Yılı esasına göre düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Genel İdare Hizmetleri personeline, bitirdiği Ön Lisans/Lisans/Yüksek Lisans programına ait özel bir sınıf ve 190 sayılı KHK da bu öğrenim programlarına ait ayrı bir Kadro Unvanı verilmemiştir. Oysa diğer Hizmet Sınıfları için bu düzenlemeler yer almıştır.

Teknik Hizmetler Sınıfında çalışan Mühendislik Fakültesi mezunu bir kişi Devlet Memuriyetinde Mühendis unvanını alabilmekte, alamasa bile mali haklarından faydalanabilmektedir. Keza, Sağlık Hizmetleri vb. diğer hizmet sınıflarında da durum aynıdır. Çalışanlar Yüksek Öğrenimlerine göre sınıflandırılmışlardır. Ancak Genel İdare Hizmetlerinde çalışanlar için Yüksek Öğrenim dikkate alınmamıştır. Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı vb. diğer hizmet sınıflarında Kanun eğitimsel ilerlemenin özlük hakları bakımından karşılığını vermiş olmasına rağmen bu konuda Genel İdare Hizmetleri sınıfına negatif ayrımcılık uygulanmıştır.

Teknik Hizmetler sınıfında çalışan lise mezunu bir Teknisyen Genel İdare Hizmetlerinde Memur/Ambar Memuru/V.H.K.İ ile eş değer unvanda olmasına rağmen, Teknisyen alanı ile ilgili 2 Yıllık Yüksek Öğrenim bitirdiğinde Tekniker olmaya hak kazanmakta, alanı ile ilgili 4 yıllık Yüksek Öğrenim bitirdiğinde ise Mühendis/Teknik Öğretmen/vb. olmaya hak kazanmakta; bu Kadrolara atanamasa bile o Kadrolara ait Özlük Haklarından faydalanmaktadır. Ancak Genel İdare Hizmetlerinde Lise mezunu olarak işe başlayan Memur, 2 Yıllık veya 4 Yıllık Yüksek Öğrenim bitirdiğinde herhangi bir Hak alamamaktadır. Açıklamak gerekirse, Genel İdare Hizmetleri dışındaki diğer sınıflarda çalışanlar için kariyer basamakları düzenlenerek bu konuda GİH çalışanlarına negatif anlamda ayrımcılık yapılmıştır.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında ortaokul veya lise mezunu olarak; Hizmetli, Memur, Ambar Memuru, VHKİ, vb. kadrolarda memur olarak atanıp daha sonra durmayıp kendilerini geliştirip Eğitimlerini yükselten önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora yapan memurların bu eğitimlerinin maddi / manevi olarak TAÇLANDIRILMASI ve 2006/10344 sayılı kararnamede belirtilen özel hizmet ve yan ödeme puanlarının Eğitim Kriterlerine göre verilmesi, Ortaokul Mezunu ile lise mezunu, Lise Mezunu ile Önlisans Mezunu, Ön Lisans Mezunu ile Lisans Mezunu, Lisans Mezunu ile Yüksek lisans mezunu arasında Özlük Hakları açısından Teknik Hizmetler Sınıfındaki gibi Fark olması gerekmektedir.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan Lisans seviyesinde öğrenim görmüş bir Memurun Kadro olarak çıkabileceği en üst Kadro “Şef” Kadrosudur. Çünkü Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolardan Yönetim alanı ile ilgili kadrolarına diğer bütün hizmet sınıflarından atama yapılabilmektedir. Sağlık Memuru, Teknisyen, Mühendis, Doktor, İlahiyatçı, Öğretmen, Avukat vb. unvana sahip ve kendi dalları ile alakalı Hizmet Sınıflarında çalışanlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Şube Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst görevlere atanabilmektedirler. Ve bu atandıkları Makamlarda bir önceki unvanlarının getirmiş olduğu mali haklar saklıdır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer Hizmet Sınıflandırmalarında kadro, unvan, derece, ek gösterge ve zam ve tazminatlar öğrenime göre düzenlenmekte iken Genel İdare Hizmetlerinde bu durum sadece bulunulan Kadro, derece ve unvana göre yapılmaktadır. İlkokul mezunu bir Genel İdare Hizmetleri çalışanı ile Doktora yapmış bir Genel İdare Hizmetleri çalışanı arasında unvanlar ve derece aynı ise ek gösterge dışında hiçbir fark bulunmamaktadır. Genel İdare Hizmetlerinde Ek gösterge düzenlemesinde ise sadece Lise / Üniversite (4 Yıllık ve 2 Yıllık aynı) ayrımı yapılmıştır. Ek gösterge düzenlemesi açısından Teknik Hizmetler Sınıfı 8. Derecede Ek Gösterge almaya hak kazanırken, GİH sınıfındaki çalışanlar ancak 4. Derecede bu hakka (puan olarak eksik bir biçimde) sahip olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun KISIM - II: SINIFLANDIRMA bölümünün ORTAK HÜKÜMLER başlığı altındaki A bendinin 2, 3, 4 ve 5. Maddelerinde Teknik ve Sağlık Hizmetleri sınıfındaki Yüksek Öğrenim Görmüş personeller için “… unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar” hükmü yer almaktadır. Burada Teknik Hizmetler sınıfında ve Sağlık Hizmetleri sınıfında göreve başlayanlar, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında göreve başlayanlara göre 1 (Bir derece) / 3 Yıl avantajlı durumdadırlar.

Sonuç olarak; Teknik Hizmetler sınıfında işe başlayan bir Teknisyen yada Sağlık Hizmetleri sınıfında işe başlayan bir Sağlık Memuru ile Genel İdare Hizmetlerinde göreve başlayan bir Memur özlük hakları bakımından aynı haklara sahip olmalıdır. Teknisyen ve Sağlık Memuru nasıl ki üst öğrenimleri bitirdiklerinde Mali anlamda haklara kavuşuyorlar ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan personel de aynı şekilde üst öğrenimi bitirdiğinde Özlük Haklarını almalıdır. Teknik Hizmetler sınıfı için Mühendislik Fakülteleri ne anlama geliyor ise, Sağlık Hizmetleri açısından Odyometri veya Radyoloji ne anlama geliyor ise, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki personel için de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Bölümleri (İşletme, İktisat fakülteleri)Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Bölümleri ve daha birçok bölüm aynı anlamı ifade etmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümünü İşletme Bölümüne üstün kılan hiçbir özel durum yoktur. Bu ülkede Resmi olarak öğrenim verilen Yüksek Öğrenim Kurumlarında mezun olan her birey Bölüm farkına bakılmaksızın eşit olmalıdır ve ayrımcılığa tabi tutulmamalıdır. Diğer sınıflarda olduğu gibi GİH personeli için de Kariyer imkanı Özlük/Mali Haklarına yansıtılmalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan personele de anılan fakülteleri bitirmeleri durumunda personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenerek hizmete alınması gerekmekte olup, mevcut çalışanlar açısından bu Hakkın geriye dönük olarak uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının X. Kanun önünde eşitlik başlıklı 10. Maddesinde yer alan “….Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükümleri gereğince ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Kariyer ve Liyakat” ilkeleri gereğince Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına tanınan hakların haksız imtiyaza yol açmaması ve Devlet Memurları arasındaki eşitliğin bozulmaması nedenleriyle Genel İdare Hizmetlerinde ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan Memur, Ambar Memuru, V.H.K.İ., Şef vb. kadrolara da Özlük Haklarının (Ek Gösterge, İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı ve Özel Hizmet Tazminatı) bitirdikleri Öğrenim durumuna göre Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri vb. sınıflarında olduğu gibi Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan memurlarında eğitim durumlarına göre özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ve Hizmet sınıfları arasında adaletsizliğin ve haksızlığın giderilerek bu güne kadar haksızlığa uğramış adeta üvey evlat muamelesi görmüş Genel İdare hizmetleri sınıfı personelinin haklarının iade edilmesi konusunda kurumunuz tarafından girişimde bulunulması hususunu saygılarımla arz ederim

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !